Fältregler Brelanda

Parkering

 • Bilarna bör stå på avsedd parkeringsplats, det är tillåtet att parkera vid vägkanten om parkeringsplats är full.
 • Markägaren tillåter inte att bilar parkeras på gärdena.

Lastning och transport av modeller

 • Avlastning får ske vid infarten, intill bommen. Blockera inte infarten efter i/ur lastning.
 • Om marken är torr och hård är det tillåtet att köra in till baracken för avlastning. Bör dock ske sällan.
 • Lånekärra finns vid infarten för dig som har mycket att bära. Kombination till lås fås på begäran.
Lånevagn

Depå

 • Flygplan och startbox skall vara i depå vid provkörning
 • De bänkar som finns i depå är privata men får nyttjas om ägaren ej behöver den.
 • Modeller skall vara tjudrade vid start/provkörning av motor i depå. Förankringar finns i baracken.
 • Undvik långvarig körning av motor i depå, det kan störa piloter som flyger då de inte hör sin modell.

Sändare 35 Mhz:

 • Innan radioanläggningen slås på skall frekvensklämma hämtas och bäras väl synlig. Klämman skall återlämnas efter flygningen. Klämmor finns i skåp på verandan.

Flygning

 • Fältet är öppet för flygning alla veckodagar mellan kl 09:00-21:00.
 • Flygning utom dessa tider får endast ske med mycket tysta modeller.
 • Max flyghöjd är 300m ovan mark (QFE)
 • Ingen flygning över depå annat än på säker hög höjd och då endast för att passera depå.
 • Före modell taxas ut på banan skall piloten försäkra sig om att banan är fri. Landande pilot har företräde till banan.
 • Pilot som avser landa meddelar detta till övriga piloter som då skall undvika att flyga i landningsvarvet. Kontrollera att ingen befinner sig på banan inför landning. Vänta tills banan är fri eller landa ”ute” om det föreligger risk för person på banan.
 • Motorflygare: Tänk på att ett segelflygplan som hade god höjd, helt plötsligt måste landa, att start av segelplan kan ske från annan plats än startbanan. Flyg ej över detta område.

Hämtning av modell

 • Om du behöver hämta din modell på banan skall du först försäkra dig om att alla piloter är införstådda med att du beträder banan.
 • Vid eventuellt haveri så avbryts all flygning över banan så att vrakdelarna kan hämtas upp. Alternativt så landar alla före hämtning av vrak.

Övrigt

 • Håll rent. Soptunna finns intill baracken, vi uppskattar om du tar med dina överblivna förpackningar etc och kastar hemma. Nedkladdade trasor paper kan du givetvis kasta i soptunnan.
 • Visa respekt för alla på fältet.

Karlstads mfk 2022